Spoštovani! S 01.01.2019 se bodo začeli uporabljati novi računovodski standardi, med drugim tudi standardi vezani na poslovne najeme in prihodke:

Z željo, da se na spremembo pravočasno pripravite, vam pošiljamo nekaj opornih točk.   Ena od poglavitnih predlaganih sprememb je vezana na poslovne najeme. Poslovni najem je doslej najemnik izkazoval le kot strošek najemnine. Po 1.1.2019 bodo najemniki sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med svojimi sredstvi kot pravico do uporabe sredstva, hkrati bodo na strani obveznosti izkazovali obveznost iz najemov. Strošek najema bo potrebno preračunavati. Od 01.01.2019 bo v izkazu poslovnega izida med stroški amortizacije in stroški obresti. Na dolgi rok bo strošek knjižen v enaki vrednosti.   Ta novost bi naj veljala zgolj za dolgoročne najeme (čas najema več kot 1 leto) in za najeta sredstva višje vrednosti (več kot 10.000 EUR, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema), obvezna uporaba pa velja le za srednje in velike družbe in druge organizacije. V primeru uporabe poenostavitev, najemnik knjiži najem po 'starem', kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno trajanje najema.

Kratka uporabniška navodila za knjiženje poslovnih najemov po 01.01.2019 dobite na povezavi.

SRS 15 Prihodki po vsebini sledi zahtevam MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci. Novi standard SRS 15 v osnovi uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov. Osnova za razvršanje prihodkov od prodaje po SRS 15 ni več račun in znesek na računu, ampak pogodba s kupci o prodaji blaga in storitev.

Če menite, da potrebujete pomoč za tehnično rešitev oz. dopolnitev orodja MS Dynamics NAV z BS lokalizacijo, nas kontaktirajte na podpora@b-s.si.

 

BS Team

Avtor

Tina Zgaga

Senior consultant